กังสดาล สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากหลักฐานที่ค้นพบมีกล่าวถึงในหนังสือไตรภูมิพระร่วงตอนหนึ่งว่า ประชาชนรื่นเริงสนุกสนานบรรเลงดนตรีดีดสีตีเป่า “พื้นฆ้องกลองแตรสังข์ระฆังกังสดาลมโหระทึก” โดยทั่วไปกังสดาลเป็นระฆังวงเดือน หล่อจากสำริด หรือทองเหลือง ด้านบนเจาะรูไว้แขวน ใช้เป็นเครื่องตีบอกสัญญาณ ของพระสงฆ์ในสมัยโบราณ เช่น ในเวลาบิณฑบาต และใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีในบางโอกาส