ติดต่อเรา

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.

Thailand Knowledge Park Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)

Administrative Office:
999/9, 17th Floor, The Offices at Central World Building Rama I Road, Pathumwan, Bangkok, 10330
Tel : 02-264-5963-5 Fax: 02-264-5966
Opening hours: 09.00 – 17.00 hrs. Monday – Friday.

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4300 ต่อ 125
เปิดบริการ อังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.
(ปิดบริการทุกวันจันทร์)

Library Services Section: Central World, Level 8, Dazzle Zone

4 Pathumwan, Bangkok, 10330
Tel: 02-257-4300 Fax: 02-257-4332 ext. 125
Opening hours: 10.00 – 20.00 hrs. Tuesday – Sunday (closed Mondays).