บัณเฑาะว์

บัณเฑาะว์เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลอง ที่ได้รับมาจากอินเดีย ลักษณะเป็นกลองสองหน้าขนาดเล็ก ยาวไม่เกิน 16 ซม. หน้ากลองทั้งสองมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14 ซม หุ่นกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งลักษณะคอดกลาง (เอวคอด) เหมือนนาฬิกาทราย