ขลุ่ยอู้

ขลุ่ยอู้เป็นขลุ่ยขนาดใหญ่ที่ให้เสียงทุ้มต่ำนุ่มนวล มีลีลาการบรรเลงที่เรียบง่าย ใช้เสียงยาวเป็นหลัก