กินอยู่อย่างไทย

การดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอยู่ในโลกไร้พรมแดน โลกทั้งโลกเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ มากมาย จนคนรุ่นปัจจุบันอาจมองไม่เห็นว่า คนไทยในสมัยก่อนดำรงชีวิตกันอย่างไรในยุคที่ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นทุกวันนี้ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง “กินอยู่อย่างไทย” นำเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในสมัยอดีตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ซึ่งผูกพันกับความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมอย่างแนบแน่น ผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ เช่น แปลเด็ก กระต่ายขูดมะพร้าว ก่องข้าว เครื่องหีบอ้อย คันไถ เป็นต้น