ซือบือ

เป็นเครื่องดนตรีชาวเขา ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย