กังสดาล

กังสดาล สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย