การเดินทางของข้าวเปลือก

“การเดินทางของข้าวเปลือก” เป็นหนังสือนิทานประกอบภาพ ที่ดึงอารมณ์ของเด็กให้มีส่วนร่วมกับตัวละครช่วยคิดหาทางแก้ปัญหาไปกับตัวละคร สะท้อนภาพของตัวละครเด็กให้มีพฤติกรรมอยากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักคุณค่าของอาหารและมีสุขอนามัยที่ดี เมื่อเด็กๆ ติดตามตัวละครจะสะท้อนกลับมามองพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง ซึ่งเด็กๆ จะตระหนักและเข้าใจในคุณค่าที่สอดแทรกไว้ในหนังสือนิทาน