แม่ไก่สีแดง

กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมวิชาการได้พิจารณาเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงได้นำมาปรับปรุง ภาพประกอบให้มีสีสันน่าสนใจ รวมทั้งออกแบบรูปเล่มให้น่าอ่านยิ่งขึ้น