วงล้อปริศนา

เรื่อง “วงล้อปริศนา” นี้ มุ่งที่จะสื่อถึงสภาพสังคมเล็กๆ ที่อบอุ่น เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัย ตัวละครในเรื่องเป็นตัวแทนของผู้คนในสังคมที่มีน้ำใจ ใส่ใจผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเลือกปฏิบัติในสิ่งดีงาม รวมทั้งการรู้จักค้นคว้าหาความรู้และใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างฉลาด