เมืองน่าอยู่ที่หนูรัก

นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าที่มีสาระ ความสนุกสนาน และจินตนาการ สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำลึก มีความหมายต่อการเชื่อมโยงวิธีชีวิต วัฒนธรรมการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ แม้จะเป็นเรื่องเล่าเฉพาะถิ่น แต่สาระที่แฝงอยู่คือคติสอนใจ ซึ่งเป็นความรู้สากล ที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้ทุกหนแห่ง เมืองน่าอยู่ที่หนูรัก นำเสนอคำที่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา เช่น ไก่เบตง นกเขาชวา ส้มโชกุน ซาไก