ยิ้มของหนูดี

เรื่อง "ยิ้มของหนูดี" แสดงให้เห็นเอกลักษณ์หนึ่งของสังคมไทย คือความยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ปัจจุบันผู้คนดูหน้าบึ้งขาดความเบิกบาน หน้าบึ้งเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสังคม หากผู้ที่หน้าบึ้งนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวย่อมส่งผลให้บุคคลรอบข้างไม่มีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่ชี้แนะทางหรือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้บุคคลมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เป็นบุคคลที่ควรยกย่อง