เด็กเด็กจ๋า

หนังสือเรื่อง "เด็กเด็กจ๋า" เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กระดับเริ่มเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ โดยฝึกให้เด็กพูดคำคล้องจองเกี่ยวกับการนับจำนวน และลักษณะนามต่างๆ เพิ่มเป็นพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา