ร้องรำทำเพลง

หนังสืออ่านกลุ่มสร้างเสริมลักษณะชุดดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง ร้อง รำ ทำเพลง สำหรับเด็กประถมศึกาาปีที่ 1-2 เพื่อสอนนาฏศิลป์โดยใช้ท่าทางง่ายๆ เลียนแบบกิริยาอาการของคนและสัตว์ ด้วยเนื้อเรื่องและภาพที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้เด็กได้รับทั้งความรู้และเกิดนิสัยรักการอ่านอีกด้วย