เวาะรือเต๊าะ

แอพพลิเคชั่น เวาะรือเต๊าะ ลูกยางจอม ดัดแปลงมาจากหนังสือชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความเข้าใจและการยอมรับในวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย