Read Me : ฉบับที่ 1

นิตยสารออนไลน์ฉบับแรก ที่เป็นผลผลิตร่วมกันจากการทำงานของเยาวชนจากการบ่มเพาะของ TK โดยมีบรรณาธิการรับเชิญคอยให้คำแนะนำและปรึกษาในทุกกระบวนการ