สุโขทัย

สุโขทัย เป็นดินแดนเก่าแก่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติในความรับรู้ของคนไทย ผู้คนสมัยสุโขทัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ยึดโยงไว้ด้วยสายใยแห่งพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ เด็กๆ จะได้ทำความรู้จักกับดินแดนที่รุ่งเรืองแห่งนี้ด้วยความสนุกสนาน ไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและการละเล่น ตลอดจนลักษณะของลายสือไทย ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกและวิวัฒนาการมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน