Read Me : ฉบับที่ 17

Read Me ฉบับนี้ได้นำเสนอมุมมองของ ‘นักแปล’ จากหลากหลายแขนง ทั้งนักแปลวรรณกรรม นักแปลข่าว นักแปลการ์ตูน รวมไปถึงล่าม เช่น ล่ามภาษามือ ล่ามกีฬา และแม้แต่วงการที่ต้องใช้การแปลเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น การทำแฟนซับ ว่านอกจากการแปล one, two, three เป็นหนึ่ง สอง สามแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นใดอีกบ้าง ที่จะส่งผลให้การแปลออกมา มีคุณภาพและได้ใจความที่ถูกต้อง