Read Me : ฉบับที่ 18

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนใช้ชีวิตข้างถนน ใช้ชีวิตบนถนน ใช้ชีวิตอยู่บนป้าย หาเสียงริมถนน เอ้อ รวมถึงป้ายอื่นๆ Read Me เล่มนี้ก็จะพาคุณไปพบ เรื่องราวต่างๆ ของสิ่งที่อยู่ข้างถนน รวมถึงเสียงสะท้อนจากคนข้างถนน ในอีกแง่มุมหนึ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน