ลายสาระ

‘การโกหก เพื่อ สื่อความจริง’ วิธีการหนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ วรรณกรรมถูกเอ่ยขึ้นภายในห้องเรียน การเขียน นักเรียนที่มาจากต่างที่ ต่างถิ่น ต่างสถาบัน ทว่ามีจุดหนึ่งที่ร่วมกันคือการใฝ่รู้เรื่องการเขียน ห้องเรียนสมมติ แห่งการโกหกเพื่อสื่อความจริงจึงเริ่มขึ้น ‘ลายสาระ (lie-sara)’ ได้กลายเป็น ผลผลิตของเหล่านักเรียนผู้มาเรียนรู้ วิธีการโกหก... ในโลกที่เต็มไปด้วยสาร จากการสื่อสารพัดรูปแบบ