อีเล้งเค้งโค้ง

อีเล้งเค้งโค้ง เที่ยวเมืองใต้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากภาพฉากหรือบรรยากาศในเรื่อง ล้วนแต่เป็นบรรยากาศท้องถิ่นภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อนำมาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นจึงยังคงกลิ่นอาย และบรรยากาศของภาคใต้ไว้อย่างเหนียวแน่น