ดอกสร้อยสุภาษิต

ดอกสร้อยสุภาษิต เป็นหนังสือเรียนยุคก่อนที่รวบรวมบทอาขยานสำหรับการท่องจำ บางบทก็ยังคงถูกถ่ายทอดแบบปากต่อปากผ่านกาลเวลามาถึงปัจจุบัน แต่บางบทเด็กรุ่นใหม่ก็อาจไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว บทร้อยกรองในหนังสือดอกสร้อยสุภาษิตล้วนแต่มีความไพเราะ และแฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ