วิธีการเล่นกีฬาพื้นเมืองตามประเพณีนิยมฯ

วิธีการเล่นกีฬาพื้นเมืองตามประเพณีนิยม แสดงที่ท้องสนามหลวง วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘