กลองมองเซิง

กลองมองเซิงเป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือ ขึงด้วยหนังทั้งสองหน้า มีสายหนังโยงเร่งเสียง รูปร่างคล้ายตะโพนมอญ