ตะโพนไทย

ตะโพน คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกำกับจังหวะที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในวงดนตรีปี่พาทย์