พิณไห

พิณไหเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ที่นำภาชนะใส่ปลาร้าของชาวอีสานที่เรียกว่า ไหซอง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน