กั๊บแก๊บ

กั๊บแก๊บ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ เรียกชื่อเลียนเสียงที่เกิดขึ้น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน