แส่งใหญ่

แส่ง หรือ ฉาบ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกำกับจังหวะ ที่เรียกว่าแส่งนั้น เรียกเลียนตามเสียงที่เกิดจากการบรรเลง