ชาวนาไทย

หนังสือเรื่อง ชาวนาไทย มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของชาวนาและการดำรงชีวิตที่สงบสุขในชนบทไทย ลักษณะการเขียนใช้คำประพันธ์คล้องจอง วรรคละ 4 คำ ซึ่งแต่งง่าย สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนแต่งเองได้