เจ้าโต

เจ้าโต เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กเริ่มเรียน ซึ่งนอกจากจะใช้ฝึกอ่านแล้ว เนื้อหายังเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเด็ก ๆ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักสัตว์ รู้จักเมตตากรุณาสัตว์เลี้ยงทั่วไป