โก้คนเก่ง

เนื้อหาสาระส่งเสริมให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดี ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับนักเรียนเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ