เกาะกลับใจ

เกาะกลับใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความละอายต่อการกระทำผิด การรู้จักปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อประเทศชาต