ขาดวินัย

หนังสือเรื่อง ขาดวินัย จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านที่สอดแทรกเนื้อหาสาระและคุณธรรมให้เด็กประถมทุกวัย โดยเฉพาะคุณธรรมด้านเสริมสร้างการมีวินัย รู้จักหน้าที่ และไม่เกี่ยงงาน