สองภาษาของเวลา

เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยในเรื่องนี้ได้สอนการอ่านเวลาทั้งในภาษาพูดและในภาษาราชการอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็ก ๆ มีความรู้และนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน