เก่ง

หนังสือเรื่อง เก่ง เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่ 1 – 2 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนร้อยกรองง่าย ๆ มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านคำควบกล้ำ และสอดแทรกคุณธรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย