รวมบทอ่านร้อยกรอง เล่ม 1

สอนให้เด็ก ๆ ชั้นประถมปีที่ 1 -2 ได้รู้จักการอ่านบทร้อยกรอง ได้แก่บทดอกสร้อยและกลอนบท เก่า ๆ ที่แฝงไปด้วยคติ ค่านิยม และคุณธรรมที่น่าศึกษา ทั้งยังได้รับความรู้ในเรื่องดอกไม้ สัตว์นานาชนิด และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่น่าสนใจอีกด้วย