วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์เป็นวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้มีพัฒนาการจนกระทั่งเกิดการผสมผสานกับเครื่องแต่งกายของประเทศตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และ5 จนถึงช่วงรัชกาลที่ 6 ราว พ.ศ.2480 ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเครื่องแต่งกายเป็นสากลอย่างชัดเจนรูปแบบการแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ละสถานะต่างมีเอกลักษณ์ในแบบของตนเองรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับอาภรณ์ ทรงผม ฯลฯ ทั้งนี้การแต่งกายของไทยย่อมมีทั้งส่วนที่คงรูปแบบตามจารีตดั้งเดิมไว้และส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ขุมทรัพย์ของแผ่นดินเรื่อง “วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” จัดทำขึ้นจากข้อมูลในหนังสือ“สมุดภาพวิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี ในปี พ.ศ.2525 ประกอบภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพถ่ายหุ่นจำลองที่แสดงการแต่งกายแต่ละยุคสมัย