ฉลากน้ำหอม

เป็นสมุดสะสมฉลากน้ำหอมที่เก็บรักษาอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นสมุดสะสมจำนวน 2 เล่มๆ ละ 60หน้า มีจำนวนฉลากน้ำหอม 659 ชิ้น ปัจจุบัน เหลือเพียง 452 ชิ้น ผู้ทรงสะสมฉลากน้ำหอมนี้คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ในปกด้านในของสมุดสะสมเล่ม 1 มีพระปรมาภิไธย “วชิราวุธ” ในสมุดสะสมไม่มีคำอธิบายรายละเอียดหรือหลักฐานใดๆที่จะทำให้ทราบแน่นอนว่าทรงสะสมช่วงเวลาใด แต่สันนิษฐานจากฉลากที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ว่าน่าจะทรงสะสมช่วงที่ดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (พ.ศ.2437–2453)