ยุวราชสกุลวงศ์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดเก็บรักษาภาพประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไว้เป็นจำนวนมาก และได้ทยอยนำมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่มรดกชิ้นสำคัญนี้ให้สาธารณชน โดยเฉพาะเยาชนในสถานศึกษาได้ภาคภูมิใจและสนใจที่จะมาใช้บริการภาพประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ