สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5

กรมศิลปากรโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เก็บรักษาภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ และฟิล์มกระจกสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๗ ไว้เป็นจำนวนมาก ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ชุดนี้มีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระรูปเจ้านาย ภาพข้าราชการ ภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีและประเพณีของชาวบ้าน ภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวไทย ตลอดจนการแต่งกาย การบันเทิง การกีฬา การศึกษา และการศาสนา รวมทั้งการสาธารณสุขและสาธารณูปโภค เช่น การสร้างทางคมนาคม ถนน คลอง ไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์ การไปรษณีย์ การแพทย์และการพยาบาล เป็นต้น