มูลบทบรรพกิจ

แบบเรียนมูลบทบรรพกิจฉบับที่นำมาศึกษาพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ มีจำนวน ๑๑๘ หน้า เนื้อหาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ๑.ปกนอก ปกนอกบอกข้อมูลต่างๆ คือ ชื่อหนังสือ ตำแนห่งผู้แต่ง สถานที่พิมพ์และจำหน่าย ราคา และปีที่พิมพ์ ดังภาพปกต่อไปนี้ ๒.ภาพประกอบ ถัดจากปกนอกมีภาพประกอบ ๓ ส่วน ส่วนแรก เป็นภาพของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้แต่งมูลบทบรรพกิจ ส่วนที่สอง เป็นชุดพยัญชนะ ๔๔ ตัว ตั้งแต่ ก-ฮ ที่มีรูปภาพและมีคำกำกับพยัญชนะ ส่วนที่สาม มีภาพตัวพิมพ์พยัญชนะ ทั้ง ๔๔ ตัว เรียงกันอีกครั้งโดยแบ่งเป็นวรรค คือ ก-ง/จ-ญ/ฎ-ณ-/ด-ฟ และเศษวรรค ภ-ฮ