พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวด พ.ศ. ๑๔๓๑ เหตุที่ทรงพระราชนิพนธ์มีว่า กรรมการหอสมุดวชิรญาณ ซึ่งเหมือนกับหอสมุดแห่งชาติในเวลานั้น มีความเห็นว่าพระองค์ทรงทำพระราชพิธีต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว ย่อมทรงรู้เรื่องการพระราชพิธีมากกว่าใครๆ จึงขอให้พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เพื่อเป็นความรู้ต่อไป และเพื่อประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการพระราชพิธีนั้นๆ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง