สมุดภาพไปรษณียบัตร

การสื่อสารในสมัยโบราณเกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้า การติดต่อส่งข่าวสารถึงกันใช้วิธีการง่ายๆ ทั้งผ่านทางพ่อค้า ม้าเร็ว ตลอดจนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองสำคัญ ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ ทรงใช้การสื่อสารทางไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ อันที่จริงลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อน