หนูแป้งแปลงขุมทรัพย์

หนูแป้งแปลงขุมทรัพย์ สอนให้เด็กรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถนำทรัพยากรรอบๆ ตัวมาประยุกต์ใช้สอยได้ รวมทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมเรื่องหน้าที่ของลูก ที่นอกเหนือไปจากการเรียนแล้ว ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ด้วย ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ