เพื่อนรักจากต่างดาว

เพื่อนรักจากต่างดาว ตอน โลกร้อน มนุษย์ต่างดาวที่กำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะอากาศวิกฤติจะมาสอนให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของภาวะโลกร้อน และเกิดจิตสำนึกที่จะช่วยลดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน พร้อมกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้สำรวจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และช่วยกันคิดค้นแนวทางลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ