เมืองมหาสารคาม

เด็กๆ ลองทายสิว่า เมืองดอกคูน สะดืออีสาน มีของดีคือปูเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผ้าทอหนองเขื่อนช้าง และเสื่อบ้านแพง คือจังหวัดอะไรของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง: ศ.ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ภาพประกอบ: โกสินทร์ ขาวงาม