เชียงใหม่เมืองบุญ

คำกลอนเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ เมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา งดงามไปด้วยน้ำใจผู้คน รวมทั้งโบราณสถาน และธรรมชาติที่สมบูรณ์ ปัจจุบันยังคงรักษาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เรื่อง: วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ภาพประกอบ: อนุวัฒน์ คำเงิน