ระนาดทุ้มเหล็ก

ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่มีเสียงไพเราะ กังวาน นุ่มนวล พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีดำริให้สร้างขึ้น โดยเลียนแบบระนาดทุ้มไม้ ภายหลังจากที่มีการสร้างระนาดเอกเหล็กขึ้นอยู่ก่อนแล้ว