ระนาดทุ้มมโหรี

ระนาดทุ้มมโหรี ได้เข้ามาประสมวงร่วมกับวงมโหรีเครื่องเก้า ในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อให้เกิดเสียงที่ทุ้มต่ำบรรเลงร่วมกับระนาดเอก ฆ้องวง และเครื่องสายที่มีอยู่เดิม


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน