กลองเต่งทิ่ง

"เต่งทิ่ง" หรือกลอง "เต่งถิ้ง" เป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือเรียกชื่อตามเสียงกลองที่ใช้บรรเลงคู่กับกลองป่งโป๊งด้วยแบบแผนหน้าทับเฉพาะตัวในวงพาทย์ฆ้องหรือวงปี่พาทย์ของล้านนา ซึ่งประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเหล็ก ฆ้องวง ปี่แนน้อย ปี่แนหลวง ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน